Vi erbjuder rådgivning inom majoriteten av områdena inom life sciences och har till skillnad från många andra juridiska rådgivare i Sverige även omfattande praktisk erfarenhet av sektorn.

DLA_Ikon_Sector_LifeScience

Life Sciences

Vi har därför stor förståelse för dina behov och de utmaningar du möter i din verksamhet. Bland våra klienter finns svenska och internationella aktörer, som vi regelbundet ger råd avseende såväl svenska som internationella frågeställningar.

Våra tjänster

Avtal för den forskande industrin

Vi kan hjälpa dig med avtal inom forskning och utveckling, kliniska prövningar och icke-interventionsstudier, tillverkning samt andra avtal som behövs i samband med genomförande av forskningsprojekt.

Regulatorisk expertis

Inom hälso- och sjukvårdssektorn och inte minst för läkemedels- och medicinteknikföretag styrs företagens verksamhet av komplexa regelverk. Vi arbetar fortlöpande med de regelverk som styr din verksamhet och är därför välbekanta med de regulatoriska frågor ditt företag möter. Detta såväl innan som från den dag du inleder arbetet med att få tillstånd att marknadsföra produkten i Sverige till den dag eventuellt patent löper ut och därefter.

Marknadsföring

Marknadsföring av läkemedel styrs av lagstiftning och, för många bolag, av etiska regler som branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har antagit.  Efter att som enda advokatbyrå i Sverige ha varit verksam som sekreterare i Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL), den högsta instansen i industrins egenåtgärdssystem som avgör en marknadsföringsåtgärds förenlighet med Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER), har vi unik och omfattande erfarenhet av marknadsföring av läkemedel. Vi är även återkommande anlitade som föreläsare på kurser avseende marknadsföring av läkemedel.  

Interaktioner med hälso- och sjukvården och intresseorganisationer

Interaktioner mellan industrin och hälso- och sjukvården bygger till stor del på överenskommelser mellan industrins branschorganisationer och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vilka har implementerats i LER. LER reglerar även formerna för interaktionen mellan industrin och intresseorganisationer. Vi har omfattande kunskap om regelverket och hur reglerna tillämpas i praktiken efter att ha verkat som sekreterare i NBL under flera år samt efter att ha arbetat med frågorna som bolagsjurister på läkemedelsföretag.

Personuppgifter, patientdata och biobanker

Vi har omfattande praktisk erfarenhet och kunskap om frågeställningar kring personuppgiftshantering i kliniska prövningar och icke-interventionsstudier, hantering av patientdata, genetisk provtagning, hållande av biobanker, avtalsstrukturer och internationella flöden av personuppgifter.

Företagsförvärv

Vi biträder vid köp och försäljning av forskande företag och andra företag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi kan hjälpa dig med allt från inledande strategiska ställningstaganden, presentation av erbjudanden, genomförande av due diligence, förhandlingar och upprättande av kontrakt.

Våra klienter

Bland våra klienter finns svenska och internationella företag och organisationer såsom:

  • läkemedelsföretag
  • medicinteknikföretag
  • branschföreningar
  • andra företag inom hälso- och sjukvårdssektorn