Goda skatteråd i Coronatider: Vad innebär regeringens senaste krispaket?

Nyhet
26 Mar 2020
Nyhetsrum

Den 25 mars 2020 presenterade regeringen ytterligare åtgärder i det krispaket som särskilt riktar sig mot små och medelstora företag. Åtgärderna ska mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av Covid-19 även för större företag.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Det föreslås att nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter under perioden 1 mars – 30 juni 2020 ska ske.  Nedsättningen föreslås träda i kraft den 6 april 2020 och innebär att enbart ålderspensionsavgiften behöver betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr per månad och per företag. Med en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och månad innebär detta en total skattelättnad upp till 636 000 kr om den kan utnyttjas fullt ut. Vi förstår detta som att alla företag kommer kunna ta del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för men att nedsättningen begränsas till maximalt 30 anställda för större företag.  

Utvidgat anstånd med inbetalning av moms 

Förslaget avseende anstånd med inbetalning av moms avsåg inledningsvis enbart moms som redovisades kvartalsvis eller månadsvis. Nu föreslås det att anståndet utvidgas till att även omfatta moms som redovisas årsvis, vilket är den vanligaste redovisningsperioden för mindre företag. Denna utvidgning innebär alltså att alla företagare kommer ha möjlighet att begära anstånd med inbetalning av moms. För moms som redovisas årsvis föreslås att anståndet ska kunna beviljas retroaktivt från den 27 december 2019.

Förändring i reglerna om periodiseringsfonder för småföretagare

En tillfällig förändring i reglerna om periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag föreslås. För dessa individer kommer upp till 1 miljon kronor av den skattepliktiga vinsten för år 2019 kunna sättas av till periodiseringsfond som kan kvittas mot möjliga framtida förluster. På så sätt kommer många kunna få tillbaka preliminärskatt som har betalats in under år 2019.

Övriga åtgärder

Utöver skatteåtgärderna vi har sammanfattat ovan presenterade regeringen ytterligare två förslag på åtgärder för att minska de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19. Det ena förslaget avser en statlig lånegaranti där staten åtar sig att stå för 70 % av lån från banken till företag som på grund av Covid-19 fått ekonomiska svårigheter men i övrigt är livskraftiga. Varje företag föreslås få låna maximalt 75 MSEK. Det andra förslaget avser en tillfällig rabatt för hyreskostnader för företag i vissa utsatta branscher under perioden 1 april – 30 juni 2020. Förslaget syftar till att underlätta och påskynda omförhandling av hyror och innebär att staten bär 50 % av hyresnedsättningen upp till 50 % av den fasta hyran.

Vi har nyligen listat ett antal goda skatteråd i Coronatider och granskat vad regeringens lagrådsremiss avseende anstånd med inbetalning av skatt kan innebära för företag.

Om du har några frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att kontakta partner Erik Björkeson +46 735 188104 eller via erik.bjorkeson@dlapiper.com.