Vi kan erbjuda dig och ditt företag juridiska tjänster inom områdena allmän bolagsrätt, företagstransaktioner (M&A), riskkapital samt börs- och värdepappersrätt.

DLA_Ikon_Corporate

Corporate

Vår Corporate-grupp är den till antalet jurister största kompetensgruppen på byrån i Sverige. Våra medarbetare har en bred erfarenhet och kompetens inom alla delar av bolagsrätten och arbetar alltid klientorienterat. Vi biträder regelbundet nationella och internationella bolag och institutioner.

VÅRA TJÄNSTER

Företagsförvärv
Våra jurister har den kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att ta dig genom hela processen vid företagsförvärv och fusioner – såväl nationella som internationella. Vi hjälper köpare, säljare och förmedlare av företag och verksamheter med allt från de inledande strategiska ställningstagandena, vidare till presentation av erbjudande, genomförande av due diligence, förhandlingar, upprättande av kontrakt, och eventuell tvångsinlösen av aktier.

Riskkapital
Vi har en välrenommerad riskkapitalgrupp som kan erbjuda dig juridisk specialkompetens inom bland annat investeringar, etablering och omstrukturering av fonder, avyttring av portföljbolag, samt rådgivning till portföljbolag. Gruppen har under lång tid varit rådgivare till både svenska och internationella riskkapitalbolag.

Aktiemarknadsrätt
Vi lämnar radgivning inom samtliga områden inom aktiemarknadsrätt. Till exempel har vi stor erfarenhet av att lämna radgivning till underwriters vid börsnoteringar. Dessutom samt agerar vi regelbundet som radgivare till emittenter vid börsnoteringar – på såväl reglerade marknader som MTFer – i samband med initial publika erbjudanden såväl som vid sekundära publika erbjudanden. Vi biträder både budgivare och malbolag i samband med offentliga uppköpserbjudanden och vi har bred erfarenhet av att strukturera erbjudanden av finansiella instrument samt av att hantera frågor relaterade till prospekt, marknadsmissbruk och rapporteringsskyldigheter.

Kort sagt består vara tjänster bland annat av följande:

 • IPO: er (givet att vi även finns i USA har vi kapacitet att utfärda s k "10b-5 opinioner")
 • Kapitalanskaffning (aktie-, teckningsoptions- och obligationsemissioner)
 • Offentliga uppköpserbjudanden
 • Årsstämmor och extra bolagsstämmor
 • Incitamentsprogram
 • Bolagsstyrning och
 • Informationsgivnings- och insiderfrågor

Private equity
Stockholmskontorets private equity avdelning leds av Mathias Berggren. Vi arbetar löpande med rådgivning till private equity bolag, riskkapitalbolag, institutionella investerare, fonder, banker och privatinvesterare med ett särskilt fokus på gränsöverskridande transaktioner. Vi arbetar med alla typer av frågor innefattande fondetableringar, investeringar, försäljningar, omstruktureringar, finansieringar och refinansieringar, portföljbolagsadministration och incitamentsprogram.

Allmän bolagsrätt
Den allmänna bolagsrätten utgör basen för större delen av vår övriga verksamhet. Inom detta stora område griper vår specialkompetens över en lång rad frågor, som till exempel bolagsbildningar, likvidationer, kapitalökningar, kapitalminskningar, fusioner, delning av aktiebolag, upprättande av stadgar, aktieägaravtal, delägaravtal och styrelserepresentation. Vår målsättning är att ge dig en helhetsbild av det du behöver hjälp med och vår breda erfarenhet på området skapar goda förutsättningar för att så sker.

Vi bistår såväl privata som publika aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bland våra klienter finns både svenska och internationella företag och institutioner, såsom:

 • industriföretag 
 • riskkapital- och investmentbolag 
 • investeringsfonder 
 • fastighetsbolag 
 • banker 
 • transport- och logistikföretag 
 • försäkringsbolag 
 • värdepappersbolag