Med vår mångåriga erfarenhet och specialkompetens inom arbetsrätten kan vi hjälpa dig att hantera ditt företags arbetsrättsfrågor på ett proaktivt och lösningsorienterat sätt.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Arbetsrätt

Vår arbetsrättsgrupp bistår främst arbetsgivare i både komplicerade och vardagliga arbetsrättsliga frågor. Bland våra klienter finns till exempel mediebolag, industriföretag, konsultföretag och banker.


Våra tjänster

Anställningsavtal

Anställningsavtalet är ett viktigt dokument vid anställning av såväl högre befattningshavare som andra anställda. Ofta är det nödvändigt att reglera frågor om bisysslor, sekretess och konkurrens samt inte minst den avlöningsform som ska gälla. Våra jurister upprättar avtal anpassade efter ditt företags behov.

Uppsägning

Vi blir ofta anlitade vid uppsägningar på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl, samt vid avskedanden. Bland annat granskar vi de relevanta underlagen och vägleder dig att fatta korrekta beslut för att förebygga tvister.

Omreglering av anställningsvillkor

När bonusvillkor och andra anställningsförmåner förändras krävs ofta att de berörda arbetstagarna samtycker till förändringen. Vi ger er de relevanta råden för att ni ska kunna planera och genomföra förändringarna på ett smidigt sätt.

Sekretess och konkurrens

Under senare år har det blivit allt viktigare att skydda företagets intellektuella kapital – ”know how”. Vi upprättar sekretess- och konkurrensklausuler samt immaterialrättsliga regleringar. Du får även väl underbyggda råd när en arbetstagare slutar sin anställning, då frågor om sekretess, företagshemligheter och lojalitet samt rätten till arbetstagarens arbetsresultat kan ställas på sin spets.

Fackliga frågor

Vi ser till att ditt företag även i svårbedömda situationer uppfyller de formella kraven om förhandling och information, och att ni behåller en god relation till de fackliga organisationerna. Det kan röra sig om kollektivavtalsfrågor, övergång av verksamhet samt andra frågor som innebär en viktigare förändring av verksamheten eller anställningsförhållandet för enskilda arbetstagare.

Domstolsprocesser och skiljeförfaranden

Våra arbetsrättsjurister företräder klienter i alla slags arbetsrättsliga tvister. Vi har särskild erfarenhet av tvister om uppsägningar och avskedanden, kollektivavtalstvister samt tvister i lojalitetsfrågor.

Övergång av verksamhet

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid köp och försäljning av företag skiljer sig avsevärt beroende på affärens struktur. I nära samarbete med byråns corporate-grupp ser vi till att du kan identifiera och lösa de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma.

Incitamentsprogram

Vi tar fram bonus- och provisionsavtal med målsättningen att skapa en konsekvent och förutsebar lösning både för dig som arbetsgivare och för de anställda.

Kurser och seminarier
DLA Pipers arbetsrättsgrupp ordnar regelbundet utbildningar, ger kurser och håller frukostseminarier i aktuella ämnen inom arbetsrätten.

Våra klienter

Bland våra klienter finns stora och medelstora svenska och internationella företag samt mindre ägarledda företag såsom:
•industriföretag
•mediaföretag
•konsultföretag
•flygbolag
•banker
•transportföretag

Vår breda erfarenhet av företag i skilda branscher gör att vi är väl insatta i de förhållanden våra klienter möter till vardags.