Vad innebär regeringens lagrådsremiss med åtgärder till följd av coronaviruset för dig som företag?

Nyhet
24 Mar 2020
Nyhetsrum

Regeringen har presenterat en lagrådsremiss med åtgärder till följd av coronaviruset där en av de åtgärder som föreslås är att företag kan få en likviditetsförstärkning via skattekontot. Bolagen kan hos Skatteverket ansöka om anstånd med inbetalningen av dels preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis (inte årsvis). Anståndet omfattar högst tre månaders skatteinbetalningar under tidsperioden januari–september 2020 och anståndet kan som längst gälla i ett år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020 men möjlighet till anstånd finns från 1 januari 2020.

För de som har fått anstånd beviljat tillkommer vanlig kostnadsränta på skattekontot (för närvarande 1,25 %) och därtill debiteras en särskild anståndsavgift som uppgår till 0,3 % på beviljat anståndsbelopp per månad. Skatter och avgifter som gäller redovisningsperioderna januari–mars 2020 kommer redan att vara inbetalda när ett eventuellt anstånd beviljas och avser anståndet den perioden kommer den inbetalda skatten och avgifterna att återbetalas av Skatteverket till företagets skattekonto.

Möjligheterna till anstånd gäller inte enbart särskilt utsatta branscher utan är tillgängligt för alla företag som inte har misskött sig eller har stora skatteskulder. Skatteverket kommer att göra en individuell bedömning av företagen för att besluta om anstånd kan medges eller inte. Det är i dagsläget inte helt klart hur denna ansökningsprocess ska gå till.

DLA Pipers kommentar

Anståndet syftar till att dämpa tillfälliga likviditetsproblem hos företag som uppkommit till följd av coronaviruset och möjligheten att få anstånd med inbetalning av skatt och avgifter kan därför vara intressant för många företag under rådande omständigheter. Särskilt intressant skulle anståndet kunna vara för fastighetsbolag där innehållen betalning av moms kan få likviditetseffekt samt för personaltäta bolag där innehållen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter kan ha likviditetseffekt.

Beslut om att ansöka om anstånd ska dock inte tas förhastat. Det är viktigt att veta om att anståndet medför kostnader i form av kostnadsränta om 1,25 % och anståndsavgift om 0,3 % på beviljat anståndsbelopp. Tillsammans motsvarar detta en kreditkostnad om ca 6,6 % årlig ränta om anståndstiden utnyttjas fullt ut, vilket motsvarar en normal marknadsränta. Det är även viktigt att ha i åtanke att anstånd med betalning ses som en skuld i företagens balansräkningar och frågor om eget kapital och risk för likvidationsplikt enligt aktiebolagslagen måste därför beaktas. Bolag med mer än tillfälliga likviditetsproblem och bolag som riskerar obestånd bör observera att ägarna i vissa fall kan bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.

Utöver möjligheten att få anstånd finns också andra åtgärder som bolagen själva kan vidta för att stärka likviditeten i bolaget. Varje månad debiteras preliminär bolagsskatt på förväntad inkomst. Om bolagets prognos ändras till följd av coronaviruset kan bolaget själva begära omprövning av den preliminära bolagsskatten genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket.  

Våra skattejurister på DLA Piper hjälper självklart dig och ditt företag med dessa frågor samt att ansöka om anstånd.